Regulamin Konkursu „GV i Kasjusz 14.11.2021”

greenverve.pl

Regulamin Konkursu „GV i Kasjusz 14.11.2021”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zakres, zasady i warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „GV i Kasjusz 14.11.2021”, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”. 
 2. Organizatorem Konkursu jest Kasjusz Życiński 14-200 Iława , ul. Rolna 19 zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”. 
 3. Zleceniodawcą Konkursu jest GREEN VERVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Partyzantów 25, 34-331 Pewel Ślemieńska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000874174, NIP: 7252304708, Regon: 387726441, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł wpłacony w całości (zwany dalej: „Zleceniodawcą” lub „Green Verve”).
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez Instagram. Właściciel serwisu Instagram nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursu. Wszelkie wątpliwości i/lub reklamacje związane z przebiegiem konkursu należy kierować wyłącznie do Organizatora na drodze pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.
 5. Konkurs trwa od momentu publikacji informacji o rozpoczęciu Konkursu na oficjalnym profilu Organizatora w serwisie Instagram https://www.instagram.com/donkasjo/ w dniu 14.11.2021 r., do godziny 18:00  dnia 17.11.2021 r.
 6. Konkurs jest organizowany wyłącznie za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie działania portalu społecznościowego Instagram (pod adresem internetowym https://www.instagram.com/donkasjo/
 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość publikacji informacji o Konkursie, o jego przebiegu oraz o jego wynikach także na profilach Zleceniodawcy działających za pośrednictwem portalu Instagram (pod adresem internetowym https://www.instagram.com/greenverve_/) oraz na stronie internetowej Zleceniodawcy działającej pod adresem greenverve.pl zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Konkurs ma charakter Konkursu otwartego.
 2. Poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie Uczestnik jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem udostępnionym na stronie https://greenverve.eu/konkurs06112021 oraz na stronie  (profilu) Organizatora oraz Zleceniodawcy: https://www.instagram.com/donkasjo/ i https://www.instagram.com/greenverve_/  akceptuje jego postanowienia.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, posiadających adres zamieszkania na terenie Polski, posiadających aktywne i spersonalizowane konto użytkownika w portalu Instagram, zwanych dalej „Uczestnikami”. Uczestnik może działać w ramach Konkursu wyłącznie osobiście i we własnym imieniu, za pomocą własnego konta na Instagram. 
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (za których uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia). 
 5. Nadzór nad prawidłowym, zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu oraz nad wyłonieniem zwycięzców prowadzić będzie Jury Konkursowe, w skład którego wchodzić będą 3 osoby wskazane przez Organizatora Konkursu.  
§ 3 ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
 1. Udział w Konkursie następuje poprzez wykonanie zadania konkursowego, polegającego na:
  1. zaobserwowaniu profilu Green Verve (https://www.instagram.com/greenverve_/) na portalu społecznościowym Instagram
  2. polubieniu posta umieszczonego na profilu Organizatora, informującego o konkursie, zwanego dalej Wpisem lub Postem konkursowym
  3. zaproszenie 5 znajomych do zabawy poprzez oznaczenie ich profilu w poście konkursowym.
 2. Zadanie konkursowe opisane w ust. 1 powyżej, winno być dokonane do godz. 18:00 dnia 17.11.2021 r. Za chwilę wykonania zadania uważa datę i godzinę dokonania ostatniej z trzech czynności wskazanych w ust. 1 powyżej, a w przypadku oznaczenia znajomych wyświetlenia się oznaczenia znajomych w Poście konkursowym. Zadania konkursowe wykonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu deklaruje, że jest wyłącznym użytkownikiem profilu w serwisie Instagram, przy pomocy którego wykonał zadanie konkursowe.
 4. Wykonanie zadania konkursowego przez Uczestnika Konkursu, w tym oznaczenie znajomych w komentarzu do Wpisu jest jednoznaczne ze zgodą na umieszczenie jego imienia, nazwiska i nazwy profilu na liście Zwycięzców na oficjalnym profilu Organizatora na Instagramie https://www.instagram.com/donkasjo/, na profilu Instagramowym Zleceniodawcy https://www.instagram.com/greenverve_/ i na oficjalnej stronie internetowej Zleceniodawcy, tj. www.greenverve.pl
 5. Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich, których prawa zostały przez Uczestnika Konkursu naruszone oraz za oświadczenia złożone zgodnie z ustępami powyższymi. Wykonanie zadania konkursowego przez Uczestnika Konkursu, w tym oznaczenie znajomych w komentarzu do Wpisu jest jednoznaczne ze zgodą na umieszczenie ich danych, w tym ich profilu na profilu Organizatora. 
 6. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona trzyosobowe Jury powołane przez Organizatora Konkursu. 
 7. Spośród wszystkich Uczestników Jury wybierze 1 (jednego) zwycięzcę (dalej: „Zwycięzca”). Wyniki Konkursu, wraz z imieniem i nazwiskiem Zwycięzcy oraz nazwą profilu, opublikowane zostaną na oficjalnej stronie Zleceniodawcy www.greenverve.pl, na profilu Instagramowym Zleceniodawcy i na profilu Organizatora w serwisie Instagram https://www.instagram.com/greenverve_/ w ciągu 1 dnia roboczego po zakończeniu Konkursu.
 8. Jury dokona wyboru Zwycięzców Konkursu według własnego uznania, kierując się spójnością komentarzy, stylem, zaangażowaniem i pomysłowością. 
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich postów zamieszczonych w komentarzach do Postu konkursowego, które zawierają wyrazy i sformułowania wulgarne, obraźliwe, niecenzuralne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne, nieprawdziwe, propagujące przemoc, zawierające groźby, o charakterze pornograficznym oraz niezwiązane z zadaniem konkursowym, a także sprzeczne z prawem. 

 

§ 4 NAGRODY W KONKURSIE
 1. Fundatorem nagród jest Zleceniodawca.

Nagrodą w Konkursie jest nagroda rzeczowa w postaci : 2 biletów na galę Fame MMA 12 (wartość wskazanej nagrody rzeczowej to 886,20 zł) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 99 zł. Gala Fame MMA 12 odbędzie się w dniu 20.11.2021 w Ergo Arenie Gdańsk

 1. Dodatkowa nagroda pieniężna, będąca częścią każdej z nagród głównych opisanych w ust.2  powyżej nie zostaną wypłacone Zwycięzcom  Konkursu, tylko będą potrącane na pokrycie podatku, o którym mowa w zdaniu kolejnym. Od łącznej wartości każdej z nagród opisanych w ust.2 powyżej, stanowiącej sumę wartości nagrody rzeczowej oraz wartości dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy właściwy podatek na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) i potrąci z dodatkowej nagrody pieniężnej kwotę w wysokości 10% wartości nagród na poczet tego podatku. W przypadku zrzeczenia się lub nie odebrania nagrody rzeczowej, podatek od nagrody, o którym mowa powyżej nie zostanie naliczony, a Zwycięzca utraci prawo także do dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w  ust. 2 powyżej  . 
 2. Bilet  wskazany w ust. 1 powyżej będzie miał postać elektroniczną i zostanie przekazany Zwycięzcy bezpośrednio przez Zleceniodawcę. Bilet będzie uprawniał do udziału w Fame MMA 12 dla 2 osób w dniu 20.11.2021 o godz. 20:00  w ERGO ARENA Gdańsk.
 3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość pieniężną.
 4. Wartość nagrody w postaci biletów wynosi 886,20 zł.
 5. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem nagród w Konkursie odpowiada Zleceniodawca. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie z Organizatorem, w szczególności podając na ich żądanie wymagane przez przepisy dane.
 6. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby.

 

§ 5 WARUNKI OTRZYMANIA NAGRÓD
 1. O przyznaniu nagrody Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony w terminie 1 dnia roboczego od momentu zakończenia Konkursu poprzez umieszczenie informacji na profilu Organizatora w serwisie https://www.instagram.com/donkasjo/ oraz profilu Zleceniodawcy w serwisie Instagram https://www.instagram.com/greenverve_/.  Ponadto Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Instagram.
 2. Warunkiem wydania nagrody jest wskazanie przez Zwycięzcę nie później niż w terminie 1 dni kalendarzowych od ogłoszenia w sposób opisany w  ust. 1 powyżej informacji o wygranej w Konkursie, na adres e-mail: biuro@greenverve.pl następujących danych teleadresowych Uczestnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Polski, data urodzenia, adres e-mail, 
 3. Nagroda w postaci  biletu zostanie przekazana Zwycięzcy bezpośrednio przez Zleceniodawcę w ciągu 1 dnia roboczego od dnia przekazania przez Zwycięzcę danych zgodnie z ust. 2 powyżej za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail Uczestnika Konkursu, podany w myśl ust. 2 powyżej.
 4. Jeżeli okaże się, że Zwycięzca nie spełnia warunków wskazanych w § 2 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody, a w przypadku ujawnienia tego faktu po doręczeniu nagrody, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu na swój koszt w terminie 1 dnia roboczego od dnia poinformowania tej osoby o tym fakcie. Organizator lub Zleceniodawca poinformuje o tym fakcie w następujący sposób: wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w myśl ust. 2 powyżej. Nagroda taka przechodzi wówczas na własność Zleceniodawcy. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie nagrody w związku z prowadzonym Konkursem.  

 

§ 6 ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI/KLAUZULA INFROMACYJNA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(„RODO”), Organizator informuje, że: 

 1. Współadministratorami danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator oraz Zleceniodawca.  
 2. Dane osobowe Uczestnika konkursu są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, tj. prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników konkursu, w tym podania do publicznej wiadomości danych Zwycięzców, wydania Nagród uprawnionym Zwycięzcom, w celach podatkowych powstałych w związku z przyznaniem Nagród w Konkursie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 
 3. W związku z przystąpieniem Uczestnika do konkursu dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie działań promocyjnych na rzecz Organizatora; w zakresie w jakim dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu organizacji konkursu, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO. Publikacja danych laureatów następuje za zgodą Uczestnika tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Odmowa podania danych osobowych przez wyłonionego laureata uniemożliwi wydanie mu nagrody w konkursie. 
 5. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 6. Uczestnikowi przysługuje: prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych. Oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres administratora lub na adres e-mail: kontakt@greenverve.pl
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez Organizatora innym podmiotom tj. w szczególności, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród, a także podmiotom obsługującym Administratora prawnie i księgowo.
 9. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z konkursem, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
 10. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 11. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania. 
§ 7 REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy kierować w terminie 3 dni roboczych od chwili ogłoszenia wyników Konkursu w formie pisemnej na adres: Partyzantów 25, 34-331 Pewel Ślemieńska,  lub za pośrednictwem wiadomości e-mail biuro@greenverve.pl O zachowaniu terminu w przypadku pisemnej reklamacji decyduje data nadania pisemnej reklamacji (data stempla pocztowego). 
 2. Uczestnik zgłaszający reklamację zobowiązany jest do podania swojego imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, na który miałaby zostać wysłana odpowiedź na reklamację.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację i poinformuje Uczestnika o swojej decyzji w przedmiocie zgłoszonej reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora lub za pośrednictwem korespondencji e-mail w przypadku zgłoszenia reklamacji w tej formie. 
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@greenverve.pl Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zapytania od Uczestnika.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości i wyrażeniem przez Uczestnika zgody na zastosowanie wszystkich jego zasad i postanowień.
 2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie https://www.instagram.com/greenverve_ i https://www.instagram.com/donkasjo/. Zmienione postanowienia obowiązują Uczestników po upływie 1 dnia kalendarzowego od dnia ich opublikowania, z tym zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników przed zmianą Regulaminu.
 4. Uczestnicy, wobec których zajdzie uzasadnione podejrzenie, że działają niezgodnie z zasadami fair play lub ingerują w mechanizmy Konkursu, w szczególności korzystają z cudzego konta na Instagramie, zostaną zdyskwalifikowani.
 5. O zdyskwalifikowaniu lub wykluczeniu Uczestnika z Konkursu oraz o jego powodach Organizator poinformuje Uczestnika w następujący sposób: wysyłając wiadomość prywatną do Uczestnika za pośrednictwem portalu instagram. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych danych adresowych niezbędnych do dostarczenia przesyłki.
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).
top